بازنشر مقالات دکتر سید علی اصغر غروی در مجلۀ پایتخت کهن

هفته نامۀ پایتخت کهن اقدام به انتشار مقالاتی از دکتر سید علی اصغر غروی نموده است که در طی سالهای گزشته بر روی سایت ارباب حکمت و برخی سایتهای دیگر انتشار یافته بود. به همین دلیل ارباب حکمت لینک این مقالات را در اختیار علاقمندان و صاحب نظران می گزارد.
حجاب اجبار یا اختیار (مجلۀ پایتخت کهن، شماره 72، شنبه 11 اردیبهشت 1395)
حجاب محکم یا متشابه (مجله پایتخت کهن، شماره 74، شنبه 25 اردیبهشت 1395)
قدر انسان و شبهای قدر (مجلۀ پایتخت کهن، شماره 79، شنبه 29 خرداد 1395)